Zasady udostępniania
dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
  • po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby, przez upoważnionego pracownika NZOZ:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego)
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
Wyciągi, odpisy, kopie wykonywane są na koszt wnioskującego według cennika zatwierdzonego przez Dyrektora NZOZ(cennik wystawiony jest do wiadomości pacjentów na Tablicy ogłoszeń Ośrodka Zdrowia), a czas realizacji wniosku w zależności od objętości dokumentacji może wynosić od 1 do 7 dni.

Wydanie dokumentacji medycznej na wniosek uprawnionych organów publicznych (Policja, Prokuratura, itp.) odbywa się tylko decyzją Dyrektora NZOZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak zostać naszym pacjentem?

Sprawdź