INFORMACJA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ZAKŁADU
Zdrowie Rodziny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o.

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pana/i danych osobowych jest ZDROWIE RODZINY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY Sp z o.o. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/i kontaktować się pod adresem mailowym podegrodzie.rodo@wp.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej NZOZ/lub telefonicznie.

Większość danych podaje Pan/i samodzielnie. Jeżeli korzysta Pan/i z świadczeń finansowanych przez NFZ, weryfikujemy status ubezpieczenia korzystając z narzędzi udostępnionych przez publicznego płatnika (system e-WUŚ).

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Pan/i danych jest:

  • ustalenie Pana/i tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
  • realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta
  • kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)
  • dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości .

Pana/i dane będą przekazywane:
  • innym podmiotom leczniczym współpracującym z NZOZ w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
  • dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, pocztowym, diagnostyki medycznej) w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności leczniczej i zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
  • osobom upoważnionym przez Pana/ią
Pana/i dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług NZOZ-u jest dobrowolne, jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pana/i tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony NZOZ, odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Ma Pan/i prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia ( nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.